(Điền đầy đủ thông tin để đăng ký)
Họ và tên *
Số điện thoại *

Quãng là gì, Phân biết các quãng – Học Đàn Online

Thứ bảy, 18/02/2017, 13:19 GMT+7

Quãng 8 có thể có các loại quãng 8 đúng, quãng 8 tăng và quãng 8 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết được số cung của quãng 8 theo chất lượng của nó.

Quãng là gì, Phân biết các quãng – Học Đàn Online

Quãng là khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Ðể xác định một quãng ta phải biết được kích cỡ số học và chất lượng của nó.

Kích cỡ số học của quãng

Bằng cách tính toán số lượng nốt nhạc trong một quãng mà chúng ta có thể xác định được kích cỡ số học của nó. Khi tính toán phải bao gồm cả nốt đầu tiên và nốt kết thúc. Ví dụ từ Ðô tới Mi chúng ta có một quãng 3 (C-1, D-2, E-3). Trong phần kế tiếp bạn sẽ biết được mối quan hệ giữa số nốt và kích cỡ số học của quãng:

Tuy nhiên, không phải tất cả các quãng có cùng giá trị số học như nhau đều có kích cỡ giống nhau. Ðó là lý do tại sao chúng ta cần phải xác định chất lượng của quãng bằng cách xác định chính xác số cung và nửa cung trong quãng.

Các âm giai ngũ âm

Âm giai ngũ âm là các âm giai được hình thành từ 5 nốt nhạc. Các âm giai này được sử dụng rất nhiều trong các làn điệu dân ca tại nhiều nước.

Mặc dù bất kỳ âm giai nào được hình thành từ 5 nốt nhạc theo lý thuyết thì đều được gọi là ngũ âm, nhưng các hình thức ngũ âm phổ biến nhất là hai loại sau:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/amgiai/khainiem1_files/escalas16.gif

Hai loại âm giai ngũ âm trên đây có lẽ có liên quan đến các âm giai thứ và âm giai trưởng. Âm giai đầu tiên thì giống như âm giai trưởng bỏ đi bậc IV và cấp VII. Âm giai thứ hai tương tự âm giai thứ bỏ đi bậc  II và cấp VI. Do tính chất này các nhà nghiên cứu đặt tên chúng là ngũ âm trưởng và ngũ âm thứ.

Âm giai nửa cung

Âm giai nữa cung là âm giai chứa 12 nốt riêng biệt,mỗi nốt cách nhau nửa cung.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/amgiai/khainiem1_files/escalas17.gif

 

Âm giai một cung

Âm giai một cung là âm giai chứa 6 nốt nhạc riêng biệt và mỗi nốt cách nhau một cung.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/amgiai/khainiem1_files/escalas18.gif

Âm giai giảm

Âm giai giảm gồm 8 nốt nhạc. Khoảng cách giữa các nốt nhạc là một cung hoặc nửa cung. Thuật ngữ "giảm" xuất phát từ các bậc I, III, V và VII của âm giai này hình thành một hợp âm 7 giảm.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/amgiai/khainiem1_files/escalas19.gif

 

Cung và nửa cung

Trong hệ thống bình quân, quãng tám được chia chính xác thành 12 nốt. Khoảng cách giữa hai nốt kề nhau là nửa cung. Các phím bất kỳ trên bàn phím này đều cách nốt liền trước và liền sau nó nửa cung.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/cung1_files/intStep1.gif

 

Một cung bao gồm hai nửa cung. tất cả các phím trắng được chen giữa bởi một phím đen đều cách nhau một cung. Những phím trắng không bị chia cách bởi phím đen thì cách nhau nửa cung:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/cung1_files/intStep2.gif

Các nốt tương ứng tại các phím trắng được gọi là: Ðô, Rê, Mi, Fa, Sol, La và Si tương ứng  C, D, E, F, G, A và B. Những nốt này được xem là những nốt nhạc tự nhiên (nốt bình). Chúng có thể được tăng lên nửa cung với dấu thăng và giảm nửa cung với dấu giáng. Một phím đen, ví dụ phím nằm giữa Ðô và Rê, có thể được xem là Ðô thăng hoặc Rê giảm:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/cung1_files/intStep3.gif

Chất lượng quăng

Bằng cách sử dụng bàn phím để xác định số lượng nửa cung giữa các nốt chúng ta có thể thấy tuy rằng các quăng có cùng giá trị số học nhưng lại có số nửa cung khác nhau. Ví dụ, quăng 2 giữa Đô và Rê là một cung (tức hai nửa cung) trong khi quăng hai giữa Mi và Fa chỉ có một nửa cung:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/chatluongquang1_files/intQuality1.gif

Đối với các quăng khác cũng tương tự. Ví dụ, quăng 3 giữa Rê và Fa là một một cung rưỡi (tức 3 nửa cung) trong khi quăng 3 giữa Đô và Mi có tới 2 cung (tức 4 nửa cung):

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/chatluongquang1_files/intQuality2.gif

Trên đây là lư do tại sao chúng ta phải xác định chất lượng của quăng. Hăy tham khảo từng quăng để biết thêm về chất lượng quăng.

Ðảo quãng

Muốn đảo quãng thì đảo nốt thấp của quãng lên vị trí cao hơn một quãng 8 hoặc đưa nốt cao hơn xuống một quãng 8.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/daoquang1_files/intervalos37.gif

Bảng dưới đây cho bạn thấy được một quãng sẽ biến đổi như thế nào sau khi đảo quãng:

Trước khi đảo quãng

sau khi đảo quãng

quãng 2

quãng 7

quãng 3

quãng 6

quãng 4

quãng 5

quãng 5

quãng 4

quãng 6

quãng 3

quãng 7

quãng 2

 

Chất lượng quãng

Sau khi đảo quãng

Trưởng

Thứ

Thứ

Trưởng

Tăng

Giảm

Giảm

Tăng

Ðúng

Ðúng

Ðảo quãng rất thuận tiện cho việc phân tích các quãng 6 và quãng 7

Các ví dụ về đảo quãng

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/daoquang1_files/intInversion.gif

 

Xác định quãng bằng cách đảo quãng

Cách dễ dàng nhất để xác định quãng 6 và quãng 7 là đảo quãng và phân tích kết quả các quãng 2 và quãng 3 tạo thành

Ví dụ, thay vì phải tính toán số lượng cung và nửa cung trong quãng 6 F# - D#, bạn có thể đảo quãng và phân tích quãng 3 tạo thành. Vì quãng 3 D#-F# là quãng 3 thứ nên quãng 6 F#-D# phải là quãng 6 trưởng.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/daoquang1_files/intIDInvers1.gif

Quãng E-Db là một quãng 7 giảm vì nó trở thành quãng 2 tăng sau khi đảo quãng

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/daoquang1_files/intIDInvers2.gif

Các dấu hóa

Cao độ của một nốt nhạc có thể được thay đổi bằng cách sử dụng dấu hóa

Dấu hóa

Tên

Tác động

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/sharp.gif

Dấu thăng

Tăng nốt nhạc thêm 1/2 cung

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/flat.gif

Dấu giáng

Giảm nốt nhạc xuống 1/2 cung

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/dblsharp.gif

Dấu thăng kép

Tăng nốt nhạc lên 1 cung

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/dblflat.gif

Dấu giáng kép

Giảm nốt nhạc xuống 1 cung

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/natural.gif

Dấu bình

Ðưa nốt nhạc về trạng thái tự nhiên ban đầu

Ðồng âm

Các nốt nhạc khác tên nhưng có cùng cao độ thì được gọi là đồng âm. G# và Ab là hai nốt đồng âm

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intervalos47.gif

Trùng âm

Hai nốt có cùng tên và cùng cao độ thì được gọi là trùng âm

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intervalos45.gif

Quãng lên và quãng xuống

Khi nốt thứ hai của một quãng cao hơn nốt thứ nhất thì được gọi là quãng lên, và ngược lại nốt thứ hai thấp hơn nốt thứ nhất thì được gọi là quãng xuống.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intAscending.gif

 

Quãng đơn và quãng kép

Quãng đơn là những quãng không vượt quá một quãng 8. Quãng kép là quãng lớn hơn một quãng 8

Quãng 9, quãng 10, quãng 11 là những ví dụ về quãng kép

Ðôi khi chúng ta đơn giản hóa quãng kép và đề cập đến chúng bằng sử dụng những quãng đơn tương ứng.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intCompound.gif

 

Quãng giai điệu và quãng hòa âm.

Quãng hòa âm là cả hai nốt đều vang lên một lúc. Quãng giai điệu là hai nốt ngân lên kế tiếp nhau.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intMellod.gif

 

Nửa cung dị và nửa cung đồng

Trong nửa cung đồng, hai nốt tạo nên nửa cung đều có cùng tên, ví dụ A-A#. Trong nửa cung dị, hai nốt tạo nên nửa cung đều khác tên nhau, ví dụ A-Bb:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intChromatic.gif

 

Quãng 3 cung

Quãng 3 cung là một quãng gồm 3 cung

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intervalos41.gif

Quan hệ toán học của các quãng

Nốt La (nốt nằm trong khuông nhạc), thông thường có tần số giao động là 440 chu kỳ/giây (tức là 440Hz). Ðiều này có nghĩa là nó rung 440 lần/giây. Một nốt la khác ở độ cao hơn một quãng 8 sẽ rung 880 lần/giây (tần số là 880Hz), chính xác là số lần rung tăng gấp đôi theo quan hệ 880:440 <-> 2:1.

Khi quan hệ toán học này càng phức tạp thì thì quãng trở nên nghịch hơn. Sau đây là bảng biểu diễn quan hệ toán học của một số quãng theo thứ tự từ thuận đến nghịch

Quan hệ

Quãng

2:1

Quãng 8

3:2

Quãng 5

4:3

Quãng 4

5:4

Quãng 3 trưởng

9:8

Quãng 2 trưởng

18:17

Quãng 2 thứ

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/thuatngukhac1_files/intervalos29.gif

Quãng 8 tăng: 6 cung rưỡi (tức 13 nửa cung)

Quãng 3

Quãng 3 có thể có các loại quãng 3 thứ, trưởng, quãng 3 tăng hoặc quãng 3 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số nửa cung phụ thuộc vào chất lượng của quãng 3.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-031_files/intervalos12.gif

Quãng 3 giảm: 1 cung (tức 2 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-031_files/intervalos9.gif

Quãng 3 thứ: 1 cung rưỡi (tức 3 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-031_files/intervalos10.gif

Quãng 3 trưởng: 2 cung (tức 4 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-031_files/intervalos11.gif

Quãng 3 thăng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)

Xác định chất lượng quãng 3

Một quãng ba có thể được xác định bằng cách phân tích các quãng 2 giữa các nốt thấp nhất, cao nhất và nốt giữa trong quãng. Ví dụ, quãng 3 Ðô - Mi gồm 2 quãng 2 là Ðô - Rê và Rê - Mi. Sử dụng bảng dưới đây để xác định chất lượng của quãng 3:

Nếu như các quãng 2 là:

thì quãng 3 sẽ là:

thứ - thứ

giảm

trưởng - thứ

thứ

trưởng - trưởng

trưởng

thăng - trưởng

thăng

Tuân thủ phương pháp này, chúng ta có thể thấy rằng Ðô - Mi là một quãng 3 trưởng bởi vì cả hai quãng 2 Ðô - Rê và Rê - Mi đều là quãng trưởng.

Nếu như bất kỳ nốt nào có dấu hóa thì chúng ta cũng xác định như vậy, không quan tâm dấu hóa, sau đó phân tích ảnh hưởng của dấu hóa

Ví dụ, Ab-Cb:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-031_files/intervalos51.gif

 • Ðưa các nốt về tự nhiên ta được A-B là quãng 2 trưởng, B-C là quãng 2 thứ, cho nên A-C là quãng 3 thứ

 • Cộng thêm dấu giáng vào nốt La. Quãng này trở thành quãng 3 trưởng

 • Cộng thêm dấu giáng vào nốt Ðô, quãng này trở thành quãng 3 thứ

Cách khác để xác định chất lượng quãng 3

 • Học thuộc số lượng cung trong mỗi loại quãng 3 và tính số lượng cung và nữa cung để xác định.

 • Kết hợp các quãng 3 với âm giai và bộ ba (ba nốt cơ bản của hợp âm)... Ví dụ, quãng 3 D-F# có thể kết hợp với cấp I và cấp III của âm giai Rê trưởng hoặc của hợp âm Rê trưởng. Nếu chúng ta biết rằng quãng 3 từ cấp I đến cấp III trong một âm giai trưởng hoặc trong một hợp âm trưởng là quãng trưởng thì chúng ta sẽ biết rằng D-F# là một quãng 3 trưởng

Quãng 4

Quãng 4 có thể có các loại quãng 4 đúng, quãng 4 tăng và quảng 4 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết số cung của các quãng 4 theo chất lượng của nó:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-041_files/intervalos15.gif

Quãng 4 giảm:  2 cung (tức 4 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-041_files/intervalos13.gif

Quãng 4 đúng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-041_files/intervalos14.gif

Quãng 4 tăng: 3 cung (tức 6 nửa cung )

Xác định chất lượng của quãng 4

Khi phân tích chất lượng của quãng 4 chúng ta nên biết rằng:

 • Một quãng 4 gọi là quãng 4 đúng nếu như tất cả các nốt trong quãng đều là nốt tự nhiên ngoại trừ quãng 4 Fa - Si là quãng 4 tăng.

Nếu như có dấu hoá thì bạn có thể xác định không quan tâm đến dấu hóa rồi sau đó phân tích sự ảnh hưởng của các dấu biến lên quãng đó.

Ví dụ,: G-C#:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-041_files/intFourths1.gif

Một ví dụ khác: C#-F#:

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-041_files/intFourths2.gif

Việc xác định quãng 4 bằng cách tính toán số cung và nửa cung sẽ rất chậm và dễ nhầm lẫn.

Quãng 5

Chúng ta có các loại cung quãng 5 đúng, quãng 5 tăng và quãng 5 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 5 theo chất lượng của nó.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-051_files/intervalos18.gif

Quãng 5 giảm: 3 cung (tức 6 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-051_files/intervalos16.gif

Quãng 5 đúng: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-051_files/intervalos17.gif

Quãng 5 tăng: 4 cung (tức 8 nửa cung)

Xác định chất lượng quãng 5

Khi phân tích chất lượng của quãng 5 cần biết:

 • Quãng 5 là một quãng 5 đúng nếu như các nốt là nốt tự nhiên ngoại trừ Si - Fa là quãng 5 giảm

Nếu như có dấu biến thì bạn cũng xác định không quan tâm đến dấu hóa, sau đó phân tích sự ảnh hưởng của dấu hóa lên chất lượng quãng.

Ví dụ: 

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-051_files/intFifths2.gif

Việc xác định quãng 5 bằng cách tính toán số cung và nữa cung sẽ rất chậm và dễ nhầm lẫn

Quãng 6

Quãng 6 có thể có các loại quãng 6 trưởng, quãng 6 thứ, quãng 6 tăng và quãng 6 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 6 theo chất lượng của nó

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-061_files/intervalos22.gif

Quãng 6 giảm: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-061_files/intervalos19.gif

Quãng 6 thứ: 4 cung (tức 8 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-061_files/intervalos20.gif

Quãng 6 trưởng: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-061_files/intervalos21.gif

Quãng 6 tăng: 5 cung (tức 10 nửa cung)

Xác định chất lượng quãng 6

Cách dễ dàng nhất để xác định chất lượng của quãng 6 là đảo quãng và xác định chất lượng của quãng 3 tạo thành. Ví dụ, C#-A#:

 • Quãng nghịch đảo là A#-C#.

 • Chúng ta xác định quãng ba tạo thành này.

 • A#-C# là quãng 3 thứ nên C#-A# là quãng 6 trưởng.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-061_files/intervalos48.gif

Một quãng 6 trưởng sẽ trở thành một quãng 3 thứ sau khi nghịch đảo

Quãng 7

Quãng 7 có thể có các loại quãng 7 trưởng, quãng 7 thứ, quãng 7 tăng và quãng 7 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 7 theo chất lượng của nó.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-071_files/intervalos26.gif

Quãng 7 giảm:  4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-071_files/intervalos23.gif

Quãng 7 thứ:  5 cung (tức 10 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-071_files/intervalos24.gif

Quãng 7 trưởng:  5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-071_files/intervalos25.gif

Quãng 7 tăng: 6 cung (tức 12 nửa cung)

Xác định chất lượng quãng 7

Cách dễ dàng nhất để xác định chất lượng của quãng 7 là đảo quãng và xác định chất lượng của quãng 2 tạo thành. Ví dụ, quãng C-B:

 • Quãng nghịch đảo là B-C.

 • Chúng ta xác định quãng 2 tạo thành.

 • B-C là một quãng 2 thứ nên C-B là một 7 trưởng

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-071_files/intervalos49.gif

Quãng 7 trưởng trở thành quãng 2 thứ sau khi đảo quãng

Quãng 8

Quãng 8 có thể có các loại quãng 8 đúng, quãng 8 tăng và quãng 8 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết được số cung của quãng 8 theo chất lượng của nó.

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-081_files/intervalos28.gif

Quãng 8 giảm: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)

http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/NhacLy/quang/quang-081_files/intervalos27.gif

Quãng 8 đúng: 6 cung (tức 12 nửa cung)

  

Bài học do Casio Việt Thương sưu tầm

Piano, Organ Casio là một trong những dụng cụ giáo dục học đường tốt nhất hiện nay trên toàn thế giới. Những cây đàn như CTK 3200, CTK 6250, LK 125, LK 130, LK 127,… rất được quý phụ huynh ưa chuộng.

Để đặt mua đàn Piano Casio, vui lòng liên hệ website vietthuong.vn hoặc gọi

(08) 71088 333 - (08) 710 699 68

Hotline: 0903 955 115

Xem thêm khóa học đàn Piano tại Trường Việt Thương Music

 


Người viết : admin

Các tin khác :


Thương hiệu